สำนักงานปลัด อบต.บางพระ

เบอร์โทรศัพท์ 038-517-412 ต่อ 10, 19, 20

• ข้อมูลทั่วไป

• แจ้งเหตุเกี่ยวกับความมั่นคง ความสงบ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

• ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสารประชาสัมพันธ์

• ข้อบัญญัติต่าง ๆ ของ อบต.

• ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ

• บริการงานด้านสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส

• บริการงานด้านแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจน

• ประสานงานระหว่างประชาชนกับการบริการของ อบต.

• งานช่วยเหลือสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลบางพระ

• งานทะเบียนพาณิชย์

• งานอื่นๆ

 

กองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 038-517-412 ต่อ 12, 15

• งานการเงิน

• งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

•  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

• งานบัญชี

• งานอื่นๆ

 

กองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 038-517-412 ต่อ 18

• การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร

• งานไฟฟ้าสาธารณะ ดัดแปลง

• ขุดลอก คูคลอง

• ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ

• งานอื่น ๆ

แผนที่ อบต.บางพระ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

55 หมู่ที่6 ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th)

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา (www.chacheongsaolocal.go.th)