กองการศึกษาฯ อบต.บางพระ

 

1. ส.อ.หญิง ดร.จันทรามาศ สุริเย รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษา
2. นางสาวประภาพร ผลเจริญ ผช.นวก.ศึกษา
3. นางสาวสุรีย์วัลย์ ธาดาวรวิทย์ ครูผู้ดูแลเด็ก
4. นางขวัญใจ ศุภไพบูลย์ ครูผู้ดูแลเด็ก
5. นางสาวอัฎฐพร เขียวประเสริฐ ผู้ดูแลเด็ก
6. นางสาวจารุวรรณ ควรประกอบกิจ ครูผู้ดูแลเด็ก
7. นางบุญเรือน สอนประเสริฐ ผู้ดูแลเด็ก
8. นายสมหวัง กระแสรเทพ ยาม