กองสาธารณสุขฯ อบต.บางพระ

 

1. นางสาวภัคนิจ งามระเบียบ     รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ
2. นายวิเชษฐ์ เกณิกานนท์     ผช.นักพัฒนาชุมชนช่วยงานสาธารณสุขฯ