กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางพระ

 

1. นายอาทร ช่วยณรงค์ กำนันตำบลบางพระ/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
2. นายสุทธิเดชน์ สายรอด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
3. นางนิจตญา ศิริคำภานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
4. นายเกษม กลั่นมั่นคง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
5. นายนฤพนธ์ ศรีสุวรรณดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
6. นายสมศักดิ์ วรรณมั่นคง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
7. นายอนุรักษ์ ลือสุขศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
8. นายชำนาญ เดชพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
9. นางมะลิวัลย์ จิตรไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
10. นายวิรัช เรืองศิริ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10