หัวหน้าส่วนราชการ

1.ส.อ.หญิงจันทรามาศ สุริเย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
2. นางสาวภัคนิจ งามระเบียบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
3. นางจรรยา สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการกองคลัง
4. นายเด่นชัย รัตนพงษ์ หัวหน้าส่วนโยธา
5. นางสาวขวัญใจ อ้นมงคล หัวหน้าสำนักปลัด อบต.