สมาชิกสภา อบต.บางพระ

1. นายวรกิจ ลือสุขศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

2. นายรุ่งเพ็ชร สิตรานนท์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

3. นายอรรถพล สิทธิโชคดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 1

4. นายธวัชชัย เรืองสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 2

5. นายชาตรี เที่ยงสมบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 2

6. นายสินชัย มีเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 3

7. นางกานดา กลั่นมั่นคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 3

8. นายวรเมธ เพชรงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 4

9. นางอำพัน ครุฑพูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 4

10. นายป้อง ช่วยณรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 5

11. นายสุรพงษ์ ผลเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 5

12. นายสมบัติ ทุเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 6

13. นายชั้น วรรณมั่นคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 6

14. นายอวิรุทธ์ ยืนยง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 7

15. นายดำรง นวลจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 8

16. นายไพศาล ทองศรีสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 8

17. นายมานะ ตุลาพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 9

18. นายกำพล อิ่มสมบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 9

19. นายประสงค์ เกิดใจตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 10

20. นายสุวรรณ สกุลศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 10