กองช่าง อบต.บางพระ

1. นายเด่นชัย รัตนพงษ์ หัวหน้าส่วนโยธา
2. นายวรเทพย์ เทศมงคล นายช่างโยธา
3. นายบัญญัติ อ่อนพูล ผช.จนท.ธุรการ
4. นายบริพัตร พลาชีวะ ผช.นายช่างไฟฟ้า