กองคลัง อบต.บางพระ

1.นางจรรยา สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการกองคลัง 
2. นางณัฐภัสสร โสทรอุดมทรัพย์ จพง.การเงินและบัญชี
3. นางสาวเปรมกมล เนตรอัมพร นวก.จัดเก็บรายได้
4. นางสาวศศิธร จินดา ผช.นวก.คลัง
5. นายธีรพงศ์ คัยนันทน์ ผช.นวก.พัสดุ