สำนักงานปลัด อบต.บางพระ

1. นางสาวขวัญใจ อ้นมงคล หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
2. นางสาวกุลธิดา พิมพ์ดี บุคลากร
3. นางสาวกชพร ไชยวงค์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นางสาวศิริพรรณ วงศ์สุรเกียรติ จนท.บริหารงานทั่วไป
5. นางสาวศิริเพ็ญ ลือสุขศรี ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ
6. นายวิเชษฐ์ เกณิกานนท์ ผช.นักพัฒนาชุมชน
7. นายกิตติ นาคประเสริฐ ผช.จนท.ป้องกันฯ
8. นายชัยณรงค์ ยืนยง พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา
9. นายมาโนชน์ จันทนา พนักงานขับรถยนต์
10. นายพรโรจน์ สกุลศรี ยาม