ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดวัชพืช

ประกาศองค์การบริหารส่วงตำบลบางพระ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดวัชพืช แผ้วถางวัชพืชขุดลอกคลองสาธารณะ ด้วยวิธีกระกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)…..อ่านต่อ