รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๘  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

*********************อ่านต่อ