รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๒  ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๔  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

*********************อ่านต่อ