ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

แหล่งน้ำคูคลองในตำบลบางพระ
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อคลอง หมายเหตุ
หมู่ที่ 1 หมู่บ้านบางเสา คลองบางเสา คลองบางเฟื้อ  คลองตาเส็ง  คลองแยกบางเฟื้อ
หมู่ที่ 2 หมู่บ้านท่าอิฐ คลองผู้ใหญ่ชู คลองท่าอิฐด้านซ้าย  คลองท่าอิฐด้านขวา   คลองหมอแก้ว
หมู่ที่ 3 หมู่บ้านคลองนาลำแพน คลองนาลำแพน คลองจาก  คลองตาเจียก
หมู่ที่ 4 หมู่บ้านคลองอ้อม คลองอ้อม คลองประปา  คลองบางพระ
หมู่ที่ 5 หมู่บ้านคลองบางพระ คลองบางพระ คลองประปา
หมู่ที่ 6 หมู่บ้านคลองนา คลองนา คลองบางพระ  คลองขุดใหม่
หมู่ที่ 7 หมู่บ้านช่องาม คลองบางพระ คลองตาหมอคง
หมู่ที่ 8 หมู่บ้านคลองลัดยายหรั่ง คลองลัดยายหรั่ง คลองบางพระ  คลองขุดใหม่
หมู่ที่ 9 หมู่บ้านบางปรง คลองบางพระ คลองบางกระหลาม   คลองขุดเล็ก
หมู่ที่ 10 หมู่บ้านบางกะหลาม คลองบางกระหลาม   คลองขุดเล็ก