การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.

รายงานติดตามและประเมินผล 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)…อ่านต่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ…อ่านต่อ

 

ข้อบัญญัติ 2560

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา…อ่านต่อ

แผนการดำเนินงาน 2560

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คำนำ

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปีและแผนดำเนินงาน สำหรับแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 …อ่านต่อ