• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020 - Joomla 3 Hostgator - Custom text here

TOP1

ประกาศเรื่องเช่าเหมาเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่บางพระจำนวน 26 จุดรวม 102 ถังขนาดถังบรรจุ 200 ถัง / ถังกำหนดสัปดาห์ละ 3 วันรวมวันวันอังคารวันพร้อมนำไปด้วยวิธีการถังขยะ (e - bidding) อ่านต่อ .........

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณคลองนาลำแพน ซอย 1 หมู่ที่ 3  ครั้งที่ 2  อ่านต่อ...

ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณคลองนาลำแพน ซอย 1 หมู่ที่ 3  อ่านต่อ......

ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  บริเวณถนนบางเสา  ซอย 1 เชื่อมถนนบางเสาซอย 5 หมู่ที่ 1  อ่านต่อ.....

ประกาศ  เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขตที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  หมู่ที่ 6  อ่านต่อ....

TOP2

ผู้บริหารส่วนตำบลบางพระเรื่องเขียนทางการเงินและรายงานประจำปี 2563 อ่านต่อ .....

ประกาศ  เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563  อ่านต่อ..........

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ด่วน !!!!!!!!!!!!!!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา อ่านต่อ ...

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.บางพระพ.. 2552 ...อ่านต่อ

TOP3

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 อ่านต่อ...

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 อ่านต่อ...

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อ่านต่อ...

f t g m