• Home Slide

ด้านกายภาพ

ลักษณะที่ตั้ง

-ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ

-ห่างจากอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 6 กิโลเมตร

-ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 7.5 กิโลเมตร

-ใช้ระยะเวลาในการเดินทางด้วยรถยนต์จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระถึงอำเภอประมาณ 10 นาที

 

 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ

     ตำบลบางพระ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่ม ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ภายในตำบลประกอบด้วยลำคลองส่งน้ำหลายสาย คลองที่สำคัญ คือ คลองบางพระคลองนา เป็นต้น โดยแม่น้ำบางปะกง เป็นหัวใจสำคัญต่อการดำรงชีวิต ของประชากรในตำบล ทั้งการประกอบอาชีพ (ทำสวน,เลี้ยงสัตว์,เกษตรกรรมและใช้อุปโภคบริโภค