• Home Slide

ด้านกายภาพ

ด้านกายภาพ

1.1.ลักษณะที่ตั้ง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ

ห่างจากอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 6 กิโลเมตร

ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา7.5 กิโลเมตร

ใช้ระยะเวลาในการเดินทางด้วยรถยนต์จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระถึงอำเภอประมาณ 10 นาที

 

 

 

 

1.2.ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลบางพระตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่ม ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงภายในตำบลประกอบด้วยลำคลองส่งน้ำลายสาย คลองที่สำคัญ คือ คลองบางพระคลองนา เป็นต้น โดยแม่น้ำบางปะกงเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชากรในตำบล ทั้งการประกอบอาชีพ (ทำสวน,เลี้ยงสัตว์,เกษตรกรรมและใช้อุปโภคบริโภค