• Home Slide

ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

หมู่ที่ สถิติจำนวนประชากร สถิติจำนวนบ้าน
ชาย (คน) หญิง (คน ) รวม (คน) (หลังคาเรือน)

หมู่ที่ 1

163 168 331 118
หมู่ที่ 2 246 279 525 279
หมู่ที่ 3 277 284 561 359
หมู่ที่ 4 114 167 281 131
หมู่ที่ 5 193 172 365 281
หมู่ที่ 6 552 642 1,194 473
หมู่ที่ 7 497 548 1,045 593
หมู่ที่ 8 303 353 656 220
หมู่ที่ 9 225 221 446 137
หมู่ที่ 10 222 250 472 146
รวม 2,792 3,084 5,876 2,701

ที่มา : รายงานสถิติจำนวนประชากรและรายงานสถิติจำนวนบ้าน ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560