• Home Slide

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาวกัญญารัตน์  กิจนุกูล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ