• Home Slide

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

สิบเอกหญิง ดร.จันทรามาศ  สุริเย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ