• Home Slide

กองคลัง อบต.บางพระ

กองคลัง อบต.บางพระ

นางจรรยา  สุวรรณวัฒน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

                                                                                             

                                                    น.ส.เปรมกมล  เนตรอัมพร                        นางณัฐภัสสร  โสทรอุดมทรัพย์

                                          นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

                                                                                             

                                                       นายธีรพงศ์  คัยนันทน์                                    นางศศิธร  สกุลศรี

                                                       ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ                                   ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง