• Home Slide

กองการศึกษาฯ อบต.บางพระ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บางพระ

นางสาวภัคนิจ  งามระเบียบ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                                                                    

                              นางธัญทิพย์  นุชชมภู                           นางขวัญใจ  ศุภไพบูลย์                  นางสาวอัฎฐพร  เขียวประเสริฐ

                                       ครู คศ. 1                                                ครู คศ. 1                                              ครู คศ. 1

                                                                                          

                    นางสาวจารุวรรณ  ควรประกอบกิจ                นางบุญเรือน  สอนประเสริฐ                    นายสมหวัง  กระแสรเทพ

                                         ครู คศ. 1                                         ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก                                            ยาม