• Home Slide

กองสาธารณสุขฯ อบต.บางพระ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางพระ

พันจ่าเอกนิพล  วงชารี

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายภาสกร  กำมเลศ

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล