ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ำคูคลองในตำบลบางพระ
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อคลอง หมายเหตุ
หมู่ที่ 1 หมู่บ้านบางเสา คลองบางเสา คลองบางเฟื้อ  คลองตาเส็ง  คลองแยกบางเฟื้อ  
หมู่ที่ 2 หมู่บ้านท่าอิฐ คลองผู้ใหญ่ชู คลองท่าอิฐด้านซ้าย  คลองท่าอิฐด้านขวา   คลองหมอแก้ว  
หมู่ที่ 3 หมู่บ้านคลองนาลำแพน คลองนาลำแพน คลองจาก  คลองตาเจียก  
หมู่ที่ 4 หมู่บ้านคลองอ้อม คลองอ้อม คลองประปา  คลองบางพระ  
หมู่ที่ 5 หมู่บ้านคลองบางพระ คลองบางพระ คลองประปา  
หมู่ที่ 6 หมู่บ้านคลองนา คลองนา คลองบางพระ  คลองขุดใหม่  
หมู่ที่ 7 หมู่บ้านช่องาม คลองบางพระ คลองตาหมอคง  
หมู่ที่ 8 หมู่บ้านคลองลัดยายหรั่ง คลองลัดยายหรั่ง คลองบางพระ  คลองขุดใหม่  
หมู่ที่ 9 หมู่บ้านบางปรง คลองบางพระ คลองบางกระหลาม   คลองขุดเล็ก  
หมู่ที่ 10 หมู่บ้านบางกะหลาม คลองบางกระหลาม   คลองขุดเล็ก
ที่ สถานที่ทางศาสนา สถานที่ตั้ง
1 วัดไชยภูมิธาราม(ท่าอิฐ) หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ
2 วัดบางพระ หมู่ที่ 5 ตำบลบางพระ
3 วัดโพธาราม หมู่ที่ 7 ตำบลบางพระ
4 วัดบางปรงธรรมโชติการาม หมู่ที่ 9 ตำบลบางพระ
5 ศูนย์ปฏิบัติธรรม หมู่ที่ 10 ตำบลบางพระ

ที่มา : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

หมู่ที่ สถิติจำนวนประชากร สถิติจำนวนบ้าน
ชาย (คน) หญิง (คน ) รวม (คน) (หลังคาเรือน)

หมู่ที่ 1

156 161 317 120
หมู่ที่ 2 304 361 665 372
หมู่ที่ 3 335 366 701 365
หมู่ที่ 4 108 157 265 135
หมู่ที่ 5 237 214 451 328
หมู่ที่ 6 555 646 1,201 450
หมู่ที่ 7 570 635 1,205 1,050
หมู่ที่ 8 305 358 663 221
หมู่ที่ 9 222 217 439 137
หมู่ที่ 10 226 263 489 153
รวม 3,018 3,378 6,396 3,331

ที่มา : รายงานสถิติจำนวนประชากรและรายงานสถิติจำนวนบ้าน ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

การศึกษา

       การศึกษาในตำบลบางพระมีโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ)                 จำนวน 3 แห่ง

 1. โรงเรียนวัดบางปรง
 • ครู           จำนวน 10      คน                – นักเรียน                 จำนวน 175     คน
 1. โรงเรียนวัดโพธาราม
 • ครู           จำนวน 8       คน                – นักเรียน                 จำนวน 122    คน
 • ครูอัตราจ้าง จำนวน 2       คน
 1. โรงเรียนวัดบางพระ
 • ครู           จำนวน 11     คน                – นักเรียน                 จำนวน 205    คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   จำนวน 2 แห่ง

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางพระ
 • ครู           จำนวน 3        คน                – นักเรียน                 จำนวน 64      คน
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีปังกรการุณยมิตร
 • ครู           จำนวน 2        คน                – นักเรียน                 จำนวน 60      คน

สาธารณสุข

      สถานีอนามัยตำบลบางพระ มีเจ้าหน้าที่ 4 คน มีเตียงคนไข้ จำนวน 2 เตียง โรคที่พบบ่อย ได้แก่

โรคระบบผิวหนัง,แผลอักเสบ,โรคระบบทางเดินหายใจ,โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ,อุบัติเหตุ,โรคอื่นๆ

 • ศูนย์ทันตกรรมตำบลบางพระ  มีเจ้าหน้าที่ 1 คน
 • ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน มีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7  หมู่ 8 หมู่ 9
 • ศูนย์บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตำบลบางพระ
 • ห้องนวด–อบสมุนไพรตำบลบางพระ

อาชญากรรม

ตำบลบางพระ มีป้อมตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

แหล่งน้ำคูคลองในตำบลบางพระ
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อคลอง หมายเหตุ
หมู่ที่ 1 หมู่บ้านบางเสา คลองบางเสา   คลองบางเฟื้อ คลองตาเส็ง คลองแยกบางเฟื้อ  
หมู่ที่ 2 หมู่บ้านท่าอิฐ คลองผู้ใหญ่ชู   คลองท่าอิฐด้านซ้าย   คลองท่าอิฐด้านขวา   คลองหมอแก้ว  
หมู่ที่ 3 หมู่บ้านคลองนาลำแพน คลองนาลำแพน คลองจาก คลองตาเจียก  
หมู่ที่ 4 หมู่บ้านคลองอ้อม คลองอ้อม คลองประปา คลองบางพระ  
หมู่ที่ 5 หมู่บ้านคลองบางพระ คลองบางพระ คลองประปา  
หมู่ที่ 6 หมู่บ้านคลองนา คลองนา คลองบางพระ คลองขุดใหม่  
หมู่ที่ 7 หมู่บ้านช่องาม คลองบางพระ คลองตาหมอคง  
หมู่ที่ 8 หมู่บ้านคลองลัดยายหรั่ง คลองลัดยายหรั่ง   คลองบางพระ คลองขุดใหม่  
หมู่ที่ 9 หมู่บ้านบางปรง คลองบางพระ   คลองบางกระหลาม   คลองขุดเล็ก  
หมู่ที่ 10 หมู่บ้านบางกะหลาม คลองบางกระหลาม     คลองขุดเล็ก  

ปัญหาของการขาดแคลนน้ำ

     ปัจจุบันปัญหาเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่ประชาชนมีความต้องการมากที่สุด เพราะน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรมีไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันน้ำประปายังเข้าไม่ถึงทุกหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นส่วนตัว และแม่น้ำลำคลอง ซึ่งมีอุปสรรคเป็นอย่างมากในช่วงฤดูแล้งน้ำเค็ม

เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ รวมทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ บ้าน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 บ้านบางเสา นายสุทธิเดชน์   สายรอด ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านท่าอิฐ นางกุลชุลี  มั่นยิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านคลองนาลำแพน นายวิเชษฐ  ยิ่งยง ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านคลองอ้อม นายนฤพนธ์   ศรีสุวรรณดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านบางพระ นายป้อง   ช่วยณรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน/กำนันตำบลบางพระ
6 บ้านคลองนา นายปัญญา  ศักดิ์ประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านช่องาม นายอนุรักษ์   ลือสุขศรี ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านคลองลัดยายหรั่ง นายกิตติ  นาคประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านบางปรง นายสราวุท  ศิลรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านบางกะหลาม นายวิรัช   เรืองศิริ ผู้ใหญ่บ้าน

ที่มา : อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมวดหมู่รอง