• Home Slide

ข้อบัญญัติ 2560

ข้อบัญญัติ 2560

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา…อ่านต่อ