• Home Slide

รายงานติดตามและประเมินผล 2560

รายงานติดตามและประเมินผล 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)…อ่านต่อ