งบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562  อ่านต่อ.....

รายงานผลการตรวจสอบการเงินสำหรับปีที่ 30 กันยายน 2561 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา  อ่านต่อ .....

ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2561...อ่านต่อ

ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560  อ่านต่อ......

งบการเงินประจำปี 2561....อ่านต่อ