รายงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ

รายงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 อ่านต่อ...

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อ่านต่อ...

นโยบายการบริหารงานบุคคล อ่านต่อ...

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)....อ่านต่อ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) อ่านต่อ...

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) อ่านต่อ...

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) อ่านต่อ...

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) อ่านต่อ...

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 อ่านต่อ...