• Home Slide

การส่งเสริมความโปร่งใส

  1. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ/หน่วยงานของรัฐ อ่านต่อ ...
  2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต อ่านต่อ ...
  3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี อ่านต่อ ...

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นโยบายการบริหารบริหารความเสี่ยงองค์กร อ่านต่อ...

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน อ่านต่อ...

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน อ่านต่อ...

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน อ่านต่อ...

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครึ่งแรก)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครึ่งแรก) อ่านต่อ...

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ...

  • 1
  • 2