• Home Slide

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ…อ่านต่อ