Copyright 2021 - Custom text here

ติดต่อเรา

สำนักงานปลัด อบต.บางพระ

เบอร์โทรศัพท์ 038-517-412 ต่อ 10, 19, 20

• ข้อมูลทั่วไป
• แจ้งเหตุเกี่ยวกับความมั่นคง ความสงบ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
• ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสารประชาสัมพันธ์
• ข้อบัญญัติต่าง ๆ ของ อบต.
• ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
• บริการงานด้านสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
• บริการงานด้านแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจน
• ประสานงานระหว่างประชาชนกับการบริการของ อบต.
• งานช่วยเหลือสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลบางพระ
• งานทะเบียนพาณิชย์
• งานอื่นๆ
 

กองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 038-517-412 ต่อ 12, 15

• งานการเงิน
• งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
• งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
• งานบัญชี
• งานอื่นๆ
 

กองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 038-517-412 ต่อ 18

• การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร
• งานไฟฟ้าสาธารณะ ดัดแปลง
• ขุดลอก คูคลอง
• ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
• งานอื่น ๆ

แผนที่ อบต.บางพระ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

55 หมู่ที่6 ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

f t g m