Copyright 2021 - Custom text here

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งแรก) อ่านต่อ...

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครึ่งหลัง) อ่านต่อ...

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครึ่งแรก) อ่านต่อ...

การส่งเสริมความโปร่งใส

  1. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ/หน่วยงานของรัฐ อ่านต่อ ...
  2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต อ่านต่อ ...
  3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี อ่านต่อ ...

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ...

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ...

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) อ่านต่อ...

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นโยบายการบริหารบริหารความเสี่ยงองค์กร อ่านต่อ...

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน อ่านต่อ...

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน อ่านต่อ...

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน อ่านต่อ...

f t g m