Copyright 2021 - Custom text here

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง,ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบางเสาซอย 1/1 หมู่ที่ 1 (บ้านลุงทวน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง,ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบางเสาซอย 1/1 หมู่ที่ 1 (บ้านลุงทวน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านต่อ........

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองส่งน้ำระหว่างคลองลัดยายหรั่งเชื่อมคลองตาหมคง หมู่ที่ 8

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองส่งน้ำระหว่างคลองลัดยายหรั่งเชื่อมคลองตาหมคง หมู่ที่ 8 อ่านต่อ.......

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณคลองนาลำแพน ซอย 1 หมู่ที่ 3 ครั้งที่ 2

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณคลองนาลำแพน ซอย 1 หมู่ที่ 3  ครั้งที่ 2  อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลงลูกรังเสริมไหล่ทางบดอัดแน่นลงหินคลุกปรับเกลี่ยซอยลุงสวนอุทิศ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลงลูกรังเสริมไหล่ทางบดอัดแน่นลงหินคลุกปรับเกลี่ยซอยลุงสวนอุทิศ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding ) อ่านต่อ......

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบางพระ จำนวน 26 จุด รวม 102 ถัง ขนาดถังบรรจุ 200 ลิตร/ถัง กำหนดเก็บสัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันอาทิตย์ พร้อมนำไปกำจัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - biddin

ประกาศเรื่องเช่าเหมาเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่บางพระจำนวน 26 จุดรวม 102 ถังขนาดถังบรรจุ 200 ถัง / ถังกำหนดสัปดาห์ละ 3 วันรวมวันวันอังคารวันพร้อมนำไปด้วยวิธีการถังขยะ (e - bidding) อ่านต่อ .........

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณคลองนาลำแพน ซอย1 หมู่ที่ 3

ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณคลองนาลำแพน ซอย 1 หมู่ที่ 3  อ่านต่อ......

f t g m