เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสติกคอนกรีต  ถนนบางเสา  ซอย 1 หมู่ที่ 1 อ่านต่อ...

เผยแพร่ราคากลาง164 ...อ่านต่อ

แบบ-ปปช-1-จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณถนนราษฎรอุทิศ 1 หลังหมู่บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 6 ...อ่านต่อ

แบบ-ปปช-1-จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนเทพมงคล หมู่ที่ 10 ...อ่านต่อ

แบบ-ปปช-1-จ้างซ่อมปรับปรุงประตูเปิด-ปิดน้ำ บริเวณปากคลองขุดเล็ก หมู่ที่ 10 ...อ่านต่อ