Copyright 2020 - Custom text here

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 อ่านต่อ...

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2561 อ่านต่อ...

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดฉะชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 อ่านต่อ...

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ อ่านต่อ...

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ...

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559 อ่านต่อ...

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดฉะเชิงเทรา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 อ่านต่อ...

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อ่านต่อ...

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) อ่านต่อ...

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) อ่านต่อ...

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) อ่านต่อ...

ประกาศ อบต. บางพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อ่านต่อ...

ประกาศ อบต. บางพระ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อ่านต่อ...

 

ข้อมูลสรุปการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

ข้อมูลสรุปการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ อ่านต่อ ....

E-service

@ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) อบต.บางพระ

@ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.บางพระ    ไปที่ลิ้งค์ .... CLICK !!!!!!!!!!!!!!!!!!

@ ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบางพระ   
      ***ร้องเรียนทางโทรศัพท์  อ่านต่อ ....

@ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางพระ 

@ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท อบต.บางพระ
     ***บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท อ่านต่อ ....

@ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.บางพระ  ไปที่ลิ้งค์ .... CLICK !!!!!!!!!!!!!

@DOWNLOAD 1. แบบข.1 2.แบบ ข.5 3.แบบ ข.8 4.แบบแจ้งการขุดดินถมดิน

*คู่มือการปฏิบัติงาน 1.คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม อ่านต่อ ... 
2.คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอปท.อ่านต่อ ....
3
. คู่มือการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศ อ่านต่อ ....
4
. คู่มือปฏิบัติงานตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2535 ฯ อ่านต่อ ....
5
. คู่มือร่างข้อกำหนดตามพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยฯ อ่านต่อ ....

 

f t g m