• Home Slide

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อ่านต่อ ...
  2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม อ่านต่อ ...
  3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ ...
  4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต อ่านต่อ ...
  5. มาตรการป้องกันการรับสินบน อ่านต่อ ...
  6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อ่านต่อ ...
  7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อ่านต่อ ...

โครงการพัฒนาการบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาการบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ...

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และศูนย์ดำรงธรรม อ่านต่อ...

แบบรายงานผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2561 อ่านต่อ...

แบบรายงานผู้ใช้บริการ เดือนพฤศจิกายน 2561 อ่านต่อ...

แบบรายงานผู้ใช้บริการ เดือนธันวาคม 2561 อ่านต่อ...

แบบรายงานผู้ใช้บริการ เดือนมกราคม 2562 อ่านต่อ...

แบบรายงานผู้ใช้บริการ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 อ่านต่อ...

แบบรายงานผู้ใช้บริการ เดือนมีนาคม 2562 อ่านต่อ...

แบบรายงานผู้ใช้บริการ เดือนเมษายน 2562 อ่านต่อ...

สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2561 อ่านต่อ ... ปี 2562 อ่านต่อ ...