Copyright 2021 - Custom text here

โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

การประชุมพนักงานลูกจ้าง

ประชุมพนักงานลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

  

  

โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พระสงฆ์ 69 รูป วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ วัดบางปรงธรรมโชติการราม

  

  

 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ผู้บริหาร อบต.บางพระ สมาชิกสภา อบต.บางพระ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครองและนักเรียน ศพด.วัดบางพระ เจ้าหน้าที่ อบต.บางพระ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา ตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดบางพระ หมู่ที่ 5 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางพระ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

   

    

   

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงแผนชุมชน / หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงแผนชุมชน / หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     

    

   

  

f t g m