• Home Slide

โครงการบริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

โครงการบริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

  

    

   

โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว

โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมกับ กลุ่มสตรีตำบลบางพระ และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธายาศัย (กศน.) 

  

        

การประชุมประชาคมตำบลบางพระ เพื่อเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564

การประชุมประชาคมตำบลบางพระ เพื่อเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ อาคารธรรมาภิบาล อบต.บางพระ

     

  

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

     

   

   

การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 - 2565) วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ อาคารธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

  

         

         

     

  • 1
  • 2