โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงแผนชุมชน / หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     

    

   

  

โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2563 ณ อาคารธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

  

  

 

โครงการค่ายผู้นำชุมชน น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดระยอง และจันทบุรี

                  

 

โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ 

  

  

  

  

โครงการบริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

  

    

   

หมวดหมู่รอง