• Home Slide

โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว

โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมกับ กลุ่มสตรีตำบลบางพระ และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธายาศัย (กศน.)