• Home Slide

โครงการบริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

โครงการบริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ