สำนักงานปลัด อบต.บางพระ

เบอร์โทรศัพท์ 038-517-412 ต่อ 10, 19, 20

• ข้อมูลทั่วไป
• แจ้งเหตุเกี่ยวกับความมั่นคง ความสงบ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
• ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสารประชาสัมพันธ์
• ข้อบัญญัติต่าง ๆ ของ อบต.
• ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
• บริการงานด้านสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
• บริการงานด้านแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจน
• ประสานงานระหว่างประชาชนกับการบริการของ อบต.
• งานช่วยเหลือสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลบางพระ
• งานทะเบียนพาณิชย์
• งานอื่นๆ
 

กองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 038-517-412 ต่อ 12, 15

• งานการเงิน
• งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
• งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
• งานบัญชี
• งานอื่นๆ
 

กองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 038-517-412 ต่อ 18

• การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร
• งานไฟฟ้าสาธารณะ ดัดแปลง
• ขุดลอก คูคลอง
• ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
• งานอื่น ๆ

แผนที่ อบต.บางพระ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

55 หมู่ที่6 ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

Warp comes with a sophisticated layout system to create any kind of sidebar or widget layout. You can easily manage the sidebar's positions and widths in the theme administration. Widgets can have different styles and be placed in any position offered by this theme. Each position has its own layout. You can align widgets side-by-side, stack them or choose your own grid layout. Show or hide widgets on mobile devices, while the grid adapts perfectly to your layout.

Warp Layout System
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Article title

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

<div class="myclass">...</div>

text-muted
text-primary
text-success
text-warning
text-danger
a element
em element
strong
code element
del element
ins element
mark element
q inside a q element
abbr element
dfn element

Badge 1 Success 4 Warning 3 Danger 4

h1

h2

h3

h4

h5
h6

Lorem ipsum dolor.

Someone famous
 • Author

  May 2, 2090 at 1:55 pm

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna.

Divider

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Box

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Box primary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Box secondary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Info message

Success message

Warning message

Danger message

55%
55%
55%
55%
Form states
Form styles


 • List item 1
 • List item 2
 • List item 3
 • List item 1
 • List item 2
 • List item 3
Table caption
Table Heading
Table Data
Table Data
Description lists
Description text.
Description lists
Description text.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.

Styles

We provide lovingly crafted style variations to give you a glimpse of what is possible with this theme. The built-in theme customizer allows you to modify colors, fonts, sizes and much more without any CSS knowledge. Just choose your colors with the color picker and adjust the theme with only a few clicks. Click on one of the images to see the style.

Default
Turquoise
Light
Green
Lilac
Red

Custom Classes

Avion includes a number of custom classes that extend the functionality of UIkit and Warp or help customize the styling of certain Widgetkit plugins. This table gives you an overview of the purpose of each of these classes.

Class Description
.tm-slider-avion Add this class to the General section of a Slider Widget to place the navigation and content above the content.
.tm-panel-box-alternative An additional panel box style, used in this theme's frontpage to adapt the bottom position for different styles.
.tm-article-column Add this class to paragraphs, so they will be displayed in a two column layout.
.tm-grid-divider Add this class to a grid or the General section of a Grid widget to apply vertical and horizontal dividers between grid items without adding a gutter.
.tm-grid-list-line Create lists with horizontal dividers while splitting content and media into a grid, as seen in the third item of the tab widget on this theme's frontpage.
.tm-list-line-icon Create a list with horizontal dividers and links inside the list items that are emphasized through a custom icon.
.tm-nav-icon Add this class to a .tm-nav-side with links inside the list items that are emphasized through a custom icon.
.tm-button-icon Add this class to a button to display a custom icon inside it instead of text.
.tm-icon-xlarge Add this class to an icon to apply a font size of 58px.
.tm-text-large Add this class to apply a font size of 16px (as opposed to 18px when using .uk-text-large.
.tm-reset-panel-padding This class adds a negative margin to objects, reflecting the padding of a panel box. This can be handy, if you want content to cover the entire panel size.
.tm-height-650 This class applies a height of 650px to block elements.