• Home Slide

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.