• Home Slide

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้ดำเนินการจัด “ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2562” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ตระหนักถึงความสำคัญในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สวดมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดโพธาราม หมู่ที่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

         

         

           

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.

Continue Reading

  • 1
  • 2