ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1-3 (เดือนตุลาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562) อ่านต่อ......

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนตุลาคม 2560  อ่านต่อ .......

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนธันวาคม 2560  อ่านต่อ ....

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนมกราคม 2561  อ่านต่อ ....

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ .....

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2562  อ่านต่อ ....

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนเมษายน 2562 อ่านต่อ ....

สรุปผลการจัดซื้อจัดส่งพัสดุเดือนพฤษภาคม 2562  อ่านต่อ ....

การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560

การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560องค์การบริหารส่วนตาบลบางพระ อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ...อ่านต่อ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561  อ่านต่อ.....

การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560

การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560องค์การบริหารส่วนตาบลบางพระ อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านต่อ...