Copyright 2021 - Custom text here

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)

  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562  อ่านต่อ .....
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563   อ่านต่อ .......
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563  อ่านต่อ.....
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 เมษายน 2563  อ่านต่อ ......

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

  • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1-3 (เดือนตุลาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562) อ่านต่อ......
  • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2562) อ่านต่อ ....
  • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคมถึง ธันวาคม 2562) อ่านต่อ ....
  • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคมถึง มีนาคม 2563) อ่านต่อ ....

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561  อ่านต่อ.....

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนตุลาคม 2560  อ่านต่อ .......

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนธันวาคม 2560  อ่านต่อ ....

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนมกราคม 2561  อ่านต่อ ....

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ .....

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2562  อ่านต่อ ....

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเดือนเมษายน 2562 อ่านต่อ ....

สรุปผลการจัดซื้อจัดส่งพัสดุเดือนพฤษภาคม 2562  อ่านต่อ ....

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 15 ส.ค. 60

การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560

การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560องค์การบริหารส่วนตาบลบางพระ อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ...อ่านต่อ

f t g m