Copyright 2021 - Custom text here

คู่มือสำหรับประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางการ พ.ศ.๒๕๕๘

คู่มือประชาชน
f t g m