• Home Slide

คู่มือประชาชน

การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางการ พ.ศ.๒๕๕๘

คู่มือประชาชน