• Home Slide

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางพระ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลอง จานวน ๗ โครงการ รายละเอียดแนบท้าย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...

รับฟังคำวิจารณ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางพระ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลอง จานวน ๗ โครงการ รายละเอียดแนบท้าย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ...