Copyright 2020 - Custom text here

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณคลองนาลำแพน ซอย 1 หมู่ที่ 3 ครั้งที่ 2

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณคลองนาลำแพน ซอย 1 หมู่ที่ 3  ครั้งที่ 2  อ่านต่อ...

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนบางเสา ซอย 1 เชื่อมถนนบางเสาซอย 5 หมู่ที่ 1

ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  บริเวณถนนบางเสา  ซอย 1 เชื่อมถนนบางเสาซอย 5 หมู่ที่ 1  อ่านต่อ.....

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณคลองตาหมอคง (ช่วงปลาย) ตั้งแต่อู่ซ่อมรถถึงบ้านนายสมควร - เถื่อนวิลัย หมูที่ 7

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัสท์ติกคอนกรีตบริเวณคลองตาหมอคง (ช่วงปลาย) ตั้งแต่อู่ซ่อมรถถึงบ้านนายสมควร - เถื่อนวิลัยหมูที่ 7  อ่านต่อ .........

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณคลองนาลำแพน ซอย1 หมู่ที่ 3

ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณคลองนาลำแพน ซอย 1 หมู่ที่ 3  อ่านต่อ......

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขตที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หมู่ที่ 6

ประกาศ  เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขตที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  หมู่ที่ 6  อ่านต่อ....

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยยายจำปี หมู่ที่ 6

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  ซอยยายจำปี  หมู่ที่ 6  อ่านต่อ...........

More Articles ...

  1. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนราษฎรอุทิศ 1 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนบางเสา ซอย 1 หมู่ที่ 1 (ตามแบบ อบต.บางพระ เลขที่ 18/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding)
  3. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านช่องงาม ซอย 2 หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำรางระบายน้ำ ซอยบุปผา 2 หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ ( e- bidding)
f t g m