• Home Slide

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายนา คสล.บริเวณถนนเทพมงคล หมู่ที่ ๑๐

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายนา คสล.บริเวณถนนเทพมงคล หมู่ที่ ๑๐ ...อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนบางเสา ซอย ๑ หมู่ที่ ๑

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนบางเสา ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ...อ่านต่อ

แบบ-ปปช-7-ซื้ออาหารเสริม(นม)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง อ่านต่อ

ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉข.๘๐.๐๐๒ ถนนสว่างสุขอุทิศ

Continue Reading

  • 1
  • 2