• Home Slide

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนบางเสา ซอย 1 หมู่ที่ 1 (ตามแบบ อบต.บางพระ เลขที่ 18/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัสติกคอนกรีต  ถนนบางเสา  ซอย 1 หมู่ที่  1  (ตามแบบ อบต.บางพระ  เลขที่  18/2561)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding)  อ่านต่อ.........

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านช่องงาม ซอย 2 หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณถนนบ้านช่องงาม  ซอย 2 หมู่ที่  7  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (  e-bidding)  อ่านต่อ...........

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำรางระบายน้ำ ซอยบุปผา 2 หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ ( e- bidding)

การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเก็บน้ำเค็มทับซ้อนพื้นที่จอดรถ 2 คันที่ 7 ด้วยวิธีการประกวดราคาการประมูล ( อ่านเพิ่มเติม )