• Home Slide

แบบ-ปปช-7-ซื้ออาหารเสริม(นม)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง อ่านต่อ