@ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) อบต.บางพระ

@ ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบางพระ   
      ***ร้องเรียนทางโทรศัพท์  DOWNLOAD !!!!!

@ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางพระ 

@ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท อบต.บางพระ
     ***บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท DOWNLOAD !!!!

@ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.บางพระ  ไปที่ลิ้งค์ .... CLICK !!!!!!!!!!!!!!!!!!

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงานของอบต.บางพระ

1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  อ่านต่อ ....

2. มาตรการป้องกันการรับสินบน  อ่านต่อ ....

3. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม  อ่านต่อ ....

4. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  อ่านต่อ ....

5. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  อ่านต่อ ....

6. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  อ่านต่อ ....

7. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ( 1)  อ่านต่อ ....  (2)  อ่านต่อ .... (3)  อ่านต่อ ....

โครงการพัฒนาการบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 เดือนมกราคม  อ่านต่อ .... เดือนกุมภาพันธ์  อ่านต่อ .... เดือนมีนาคม  อ่านต่อ ....เดือนเมษายน  อ่านต่อ .... เดือนพฤษภาคม  อ่านต่อ .... เดือนมิถุนายน  อ่านต่อ .... เดือนกรกฎาคม  อ่านต่อ .... เดือนสิงหาคม  อ่านต่อ .... เดือนกันยายน  อ่านต่อ .... เดือนตุลาคม  อ่านต่อ .... เดือนพฤศจิกายน  อ่านต่อ .... เดือนธันวาคม  อ่านต่อ ....

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม  อ่านต่อ .... เดือนกุมภาพันธ์  อ่านต่อ .... เดือนมีนาคม  อ่านต่อ .... เดือนเมษายน  อ่านต่อ ....

1. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อ่านต่อ ....

2. การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  อ่านต่อ ....