Copyright 2021 - Custom text here

ที่นี่...ตำบลบางพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ 

วิสัยทัศน์ "ตำบลน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง"

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ำคูคลองในตำบลบางพระ
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อคลอง หมายเหตุ
หมู่ที่ 1 หมู่บ้านบางเสา คลองบางเสา คลองบางเฟื้อ  คลองตาเส็ง  คลองแยกบางเฟื้อ  
หมู่ที่ 2 หมู่บ้านท่าอิฐ คลองผู้ใหญ่ชู คลองท่าอิฐด้านซ้าย  คลองท่าอิฐด้านขวา   คลองหมอแก้ว  
หมู่ที่ 3 หมู่บ้านคลองนาลำแพน คลองนาลำแพน คลองจาก  คลองตาเจียก  
หมู่ที่ 4 หมู่บ้านคลองอ้อม คลองอ้อม คลองประปา  คลองบางพระ  
หมู่ที่ 5 หมู่บ้านคลองบางพระ คลองบางพระ คลองประปา  
หมู่ที่ 6 หมู่บ้านคลองนา คลองนา คลองบางพระ  คลองขุดใหม่  
หมู่ที่ 7 หมู่บ้านช่องาม คลองบางพระ คลองตาหมอคง  
หมู่ที่ 8 หมู่บ้านคลองลัดยายหรั่ง คลองลัดยายหรั่ง คลองบางพระ  คลองขุดใหม่  
หมู่ที่ 9 หมู่บ้านบางปรง คลองบางพระ คลองบางกระหลาม   คลองขุดเล็ก  
หมู่ที่ 10 หมู่บ้านบางกะหลาม คลองบางกระหลาม   คลองขุดเล็ก

โครงสร้างส่วนราชการ

ประกาศ อบต. บางพระ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อ่านต่อ...

ประกาศ อบต. บางพระ เรื่อง การกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อ่านต่อ...

 

 

aaa

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ที่ สถานที่ทางศาสนา สถานที่ตั้ง
1 วัดไชยภูมิธาราม(ท่าอิฐ) หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ
2 วัดบางพระ หมู่ที่ 5 ตำบลบางพระ
3 วัดโพธาราม หมู่ที่ 7 ตำบลบางพระ
4 วัดบางปรงธรรมโชติการาม หมู่ที่ 9 ตำบลบางพระ
5 ศูนย์ปฏิบัติธรรม หมู่ที่ 10 ตำบลบางพระ

ที่มา : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

f t g m