Copyright 2021 - Custom text here

ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ รวมทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ บ้าน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 บ้านบางเสา นายสุทธิเดชน์   สายรอด ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านท่าอิฐ นางกุลชุลี  มั่นยิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านคลองนาลำแพน นายวิเชษฐ  ยิ่งยง ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านคลองอ้อม นายนฤพนธ์   ศรีสุวรรณดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านบางพระ นายป้อง   ช่วยณรงค์ ผู้ใหญ่บ้าน/กำนันตำบลบางพระ
6 บ้านคลองนา นายปัญญา  ศักดิ์ประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านช่องาม นายอนุรักษ์   ลือสุขศรี ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านคลองลัดยายหรั่ง นายกิตติ  นาคประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านบางปรง นายสราวุท  ศิลรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านบางกะหลาม นายวิรัช   เรืองศิริ ผู้ใหญ่บ้าน

ที่มา : อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

f t g m