Copyright 2021 - Custom text here

สภาพทางสังคม

การศึกษา

       การศึกษาในตำบลบางพระมีโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ)                 จำนวน 3 แห่ง

 1. โรงเรียนวัดบางปรง
 • ครู           จำนวน 10      คน                – นักเรียน                 จำนวน 175     คน
 1. โรงเรียนวัดโพธาราม
 • ครู           จำนวน 8       คน                – นักเรียน                 จำนวน 122    คน
 • ครูอัตราจ้าง จำนวน 2       คน
 1. โรงเรียนวัดบางพระ
 • ครู           จำนวน 11     คน                – นักเรียน                 จำนวน 205    คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   จำนวน 2 แห่ง

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางพระ
 • ครู           จำนวน 3        คน                – นักเรียน                 จำนวน 64      คน
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีปังกรการุณยมิตร
 • ครู           จำนวน 2        คน                – นักเรียน                 จำนวน 60      คน

สาธารณสุข

      สถานีอนามัยตำบลบางพระ มีเจ้าหน้าที่ 4 คน มีเตียงคนไข้ จำนวน 2 เตียง โรคที่พบบ่อย ได้แก่

โรคระบบผิวหนัง,แผลอักเสบ,โรคระบบทางเดินหายใจ,โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ,อุบัติเหตุ,โรคอื่นๆ

 • ศูนย์ทันตกรรมตำบลบางพระ  มีเจ้าหน้าที่ 1 คน
 • ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน มีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7  หมู่ 8 หมู่ 9
 • ศูนย์บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตำบลบางพระ
 • ห้องนวด–อบสมุนไพรตำบลบางพระ

อาชญากรรม

ตำบลบางพระ มีป้อมตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

แหล่งน้ำคูคลองในตำบลบางพระ
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อคลอง หมายเหตุ
หมู่ที่ 1 หมู่บ้านบางเสา คลองบางเสา   คลองบางเฟื้อ คลองตาเส็ง คลองแยกบางเฟื้อ  
หมู่ที่ 2 หมู่บ้านท่าอิฐ คลองผู้ใหญ่ชู   คลองท่าอิฐด้านซ้าย   คลองท่าอิฐด้านขวา   คลองหมอแก้ว  
หมู่ที่ 3 หมู่บ้านคลองนาลำแพน คลองนาลำแพน คลองจาก คลองตาเจียก  
หมู่ที่ 4 หมู่บ้านคลองอ้อม คลองอ้อม คลองประปา คลองบางพระ  
หมู่ที่ 5 หมู่บ้านคลองบางพระ คลองบางพระ คลองประปา  
หมู่ที่ 6 หมู่บ้านคลองนา คลองนา คลองบางพระ คลองขุดใหม่  
หมู่ที่ 7 หมู่บ้านช่องาม คลองบางพระ คลองตาหมอคง  
หมู่ที่ 8 หมู่บ้านคลองลัดยายหรั่ง คลองลัดยายหรั่ง   คลองบางพระ คลองขุดใหม่  
หมู่ที่ 9 หมู่บ้านบางปรง คลองบางพระ   คลองบางกระหลาม   คลองขุดเล็ก  
หมู่ที่ 10 หมู่บ้านบางกะหลาม คลองบางกระหลาม     คลองขุดเล็ก  

ปัญหาของการขาดแคลนน้ำ

     ปัจจุบันปัญหาเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่ประชาชนมีความต้องการมากที่สุด เพราะน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรมีไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันน้ำประปายังเข้าไม่ถึงทุกหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นส่วนตัว และแม่น้ำลำคลอง ซึ่งมีอุปสรรคเป็นอย่างมากในช่วงฤดูแล้งน้ำเค็ม

f t g m