• Home Slide

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( VISION )

“ตำบลน่าอยู่ อาชีพมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น ( MISSION)

ตำบลน่าอยู่

1. พัฒนาระบบ  โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานครอบคลุมและสอดคล้องกับผังเมืองรวม  เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงามมีความสะดวกสบาย  รวมทั้งเตรียมรองรับการขยายตัวทางด้านกายภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และประชาชนที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชน

2. จัดการบริการขั้นพื้นฐานทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างเพียงพอและทั่วถึง

3. พัฒนาการสาธารณสุขระบบนิเวศน์วิทยาและสภาพภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม มีความสะอาดปราศจากมลภาวะ   สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย  รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. มีการจัดระเบียบชุมชน  /  สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  ให้มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินปราศจากปัญหายาเสพติด

5. มีการส่งเสริมด้านการศึกษา  การศาสนา  และสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันสืบสาน  ธำรงไว้ซึ่ง  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

อาชีพมั่นคง

6. การพัฒนาทางด้านการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถาวรและมั่นคง

7. นำทรัพยากรที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น   มาพัฒนาเพื่อสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ให้กับครอบครัวพึ่งตนเองได้  พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายในครัวเรือนให้กลายเป็นธุรกิจของชุมชน  โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตให้เกิดความยั่งยืนมั่นคงตลอดไป

ชุมชนเข้มแข็ง

8. ส่งเสริมประชาชน  ผู้นำท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ยึดมั่นในค่านิยมไทยและตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  สมารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการบริหารจัดการและพัฒนาตำบลร่วมกัน