ประกาศ รับ-จ่าย 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เรื่อง    ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2559

………………………………………….อ่านต่อ